บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร. อรวรรณ วรานันตกุล

อาจารย์อรวรรณ วรานันตกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร