บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์มูฮัมหมัด ปุ

อาจารย์มูฮัมหมัด ปุ 

ประธานหลักสูตร

แกลเลอรี่