บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 โดย ผู้ดูแลระบบ | อ่าน 75 ครั้ง

 

ปรัชญา

เรียนรู้อย่างมีคุณค่า  ใช้วิชาอย่างมีคุณธรรม  นำความรู้สู่การพัฒนา

วิสัยทัศน์

ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระบบ

2. พัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

4. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้สู่ชุมชน

5. บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม