หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

รายวิชาในหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

ก. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- บังคับเรียน 10 หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          Thai for Communication
2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน           Speaking and Writing Skills Development
2(1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู     English for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     Malay for Communication
2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู      Malay for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
- เลือกเรียน 2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและเขียนคําไทย      Principles of Reading and Writing Thai Words
2(2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ     Development of Speaking and Reading Skills in English
2(1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน     English for Reading and Writing Development
2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน     Basic Malay
2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      Chinese for Communication
2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน     Basic Arabic
2(1-2-3)

ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
2100112 วิทยาการแหงความสุข     Happiness Study
2(1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ     Aesthetics Approach
2(2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต     Information For Life Long Learning
2(1-2-3)

ค. กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
2150101 สังคมภิวัตน     Socialization
2(2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม     Social Management
2(2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     Life Skills and Public Conscious Mind
2(1-2-3)

ง. กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     Mathematics in Daily Life
2(1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      Science for the Quality of Life Development
2(1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน     Information Technology in Daily Life
2(1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาแกน 45 หนวยกิต
- เรียนโดยไมนับหนวยกิต 3 หนวยกิต
3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ     Mathematics for Business
3(3-0-6)
- บังคับเรียน 45 หนวยกิต
3150110 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย     Business and Legal Environment
3(3-0-6)
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      Business English 1
3(3-0-6)
3150111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      Business English 2
3(3-0-6)
3150204 สถิติธุรกิจ      Business Statistics
3(3-0-6)
3150205 การวิเคราะหเชิงปริมาณ      Quantitative Analysis
3(3-0-6)
3152102 การบัญชีขั้นตน 1     Principle of Accounting 1
3(2-2-5)
3153102 การเงินธุรกิจ     Business Finance
3(3-0-6)
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ      Business Taxation
3(3-0-6)
3154101 หลักการตลาด     Principles of Marketing
3(3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ     Principle of Business Management
3(3-0-6)
3156144 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ     International Business Management
3(3-0-6)
3156106 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน     Production and Operations Management
3(3-0-6)
3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ     Strategic Management
3(3-0-6)
3159109 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ     Economics for Business
3(3-0-6)
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ     Management Information system for Business
3(3-0-6)

ข. กลุมวิชาเฉพาะดาน เรียนไมนอยกวา 45 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ 39 หนวยกิต
3152203 การบัญชีขั้นตน 2     Principle of Accounting 2
3(2-2-5)
3152204 การบัญชีขั้นกลาง 1     Intermediate Accounting 1
3(3-0-6)
3152205 การบัญชีขั้นกลาง 2     Intermediate Accounting 2
3(3-0-6)
3152307 การบัญชีตนทุน 1      Cost Accounting 1
3(3-0-6)
3152308 การบัญชีขั้นสูง 1     Advanced Accounting 1
3(3-0-6)
3152309 การบัญชีภาษีอากร     Tax Accounting
3(3-0-6)
3152310 การสอบบัญชี     Auditing
3(3-0-6)
3152416 การบัญชีตนทุน 2     Cost Accounting 2
3(3-0-6)
3152417 การบัญชีขั้นสูง 2     Advanced Accounting 2
3(3-0-6)
3152418 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     Accounting Information System
3(2-2-5)
3152419 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน     Internal Auditing and Control
3(3-0-6)
3152425 สัมมนาการบัญชีการเงิน     Seminar in Financial Accounting
3(2-2-5)
3153403 รายงานการเงินและการวิเคราะห     Financial Reporting and Analysis
3(3-0-6)
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3152313 การวางระบบบัญชี     Accounting System Design
3(3-0-6)
3152314 ทฤษฎีบัญชี     Accounting Theory
3(3-0-6)
3152315 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน     Small and Micro Community Enterprise Accounting
3(3-0-6)
3152316 การบัญชีระหวางประเทศ      International Accounting
3(3-0-6)
3152420 การบัญชีเฉพาะกิจการ      Accounting for Specific Enterprises
3(3-0-6)
3152421 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ     Public Sector Accounting
3(3-0-6)
3152422 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี      Software Packa ges for Accounting
3(2-2-5)
3152423 การวิจัยทางการบัญชี     Accounting Research
3(3-0-6)
3153404 การวางแผนกําไรและการควบคุม     Profit Planning and Control
3(3-0-6)
3153405 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน     Financial Planning and Control
3(3-0-6)

ค. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 9 หนวยกิต
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ     Business Cooperative Education Preparation
3(2-2-5)
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ     Business Cooperative Education
6(600)ชั่วโมง
หรือ
3152426 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี     Preparationfor Field Experience in Accounting
3(0-4-5)
3152427 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี1     Field Experience in Accounting1
3(300)ชั่วโมง
3152428 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี2     Field Experience in Accounting2
3(300)ชั่วโมง

3)หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน