หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด วิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                  30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                   6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                    6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            99 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน                45 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า        45 หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับ                39 หน่วยกิต

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต

หมายเหตุ : วิชาบังคับก่อน หมายถึง รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน