หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

จํานวนหน่วยกิต รูปแบบหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี

การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว