หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ส่งออก-นําเข้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่จัดซื้อระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ในกรมส่งเสริมการส่งออก เจ้าหน้าที่ในกรมการค้าระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นต้น
2. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ สายการบิน ส่งออก-นําเข้า การขนส่งระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว เป็นต้น
3. นักวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ