หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (International Business)
ชื่อย่อ : B.B.A. (International Business)