หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 3/2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อับบ๊าส  พาลีเขตต์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และอาจารย์ปิยะดา  มณีนิล สาขาวิชาการจัดการ  อาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดีเด่น ประจำภาคเรียนที่3/2562

แกลเลอรี่