สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่อง พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ : ตัวแทนออกของระดับต้น ชั้นปีที่ 1 (รหัส62)

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่อง พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ : ตัวแทนออกของระดับต้น ชั้นปีที่ 1 (รหัส62) (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) โดยจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยบูรณาการกับรายวิชา 3161203 การตลาดระดับโลก โดยได้รับเกียรติจากคุณอรอนงค์ อิสสรา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

แกลเลอรี่