สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อม (ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563)

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อม (ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563) ซึ่งมีอาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์ เป็นประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ สุไลยา กุวิง อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา อาจารย์วุฒิชัย คงยัง และนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 พูดคุยแนะนำตัวทำความรู้จักกับรุ่นน้อง แนะนำหลักสูตร แนะนำแผนการเรียนการสอน และร่วมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และเพื่อแนะแนวนักศึกษาให้ทราบถึงแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างรอยยิ้ม โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

แกลเลอรี่