สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.กันยปริณ ทองสามสี เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต และอาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์ เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยประเมินผ่านระบบออนไลน์ GooGle Meet ณ ห้องปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่