สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์สู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์สู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ บูรณาการกับรายวิชา 3161203 การตลาดระดับโลกและรายวิชา 3161413 วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฟาซียะห์ ดอเลาะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้        

แกลเลอรี่