หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

รายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปี2562

รายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปี2562