หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

โครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

โครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา