หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

คลิปการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/1IxnIxSSDSxSZoiGiCyFXX9-y9UAz7sT2

แกลเลอรี่