หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซูเฟีนณี มะมิง และนางสาวรุสนี ปันยี ได้รับรางวับชนะเลิศอันดับที่1 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นปี62

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซูเพียณี มะมิง และนางสาวรุสนี ปันยี ได้รับรางวับชนะเลิศอันดับที่1 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นปี62 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

แกลเลอรี่