สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อปลูกฝั่งให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะ ซึ่งเป็นการแสดงความ มีจิตสาธารณะ

แกลเลอรี่