หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม (การจำลองซื้อขายขนมไทย "ขนมจูโจ") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนธุรกิจ 3120104 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ วิชา 3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 วิชา 3161421 ภาษาจีนธุรกิจ วิชา 3161102 อาเซียนศึกษาและวิชา 3161415 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่