หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์ อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์อับบ๊าส  พาลีเขตต์ อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จำนวน 1 คน คือ นางสาวฟาตีมา ดอฆอ ซึ่งนักศึกษาได้รับการฝึกในตำแหน่งฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า โดยมีคุคุณยุพา ชายเกตุ เป็นพี่เลี้ยงการฝึกสหกิจศึกษา  2. บริษัทเปติเคมาสขนส่ง จำนวน 2 คน คือ นางสาวซูเพียณี มะมิงและนางสาวรุสนี ปันยี ตำแหน่งฝ่ายชิปปิ้งและประสานงาน โดยมีคุณศิริรักษ์ โต๊ะหมัด เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา 3. สำนักงานพาณิชย์สงขลา สาขาหาดใหญ่ 1 จำนวน 2 คน คือ นายอารีฟีน สามูดิงและนางสาวตูแวฮูดา นินาวา ตำแหน่งการจดทะเบียนนิติบุคคล และกลุ่มงานทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ตำแหน่งงาน การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โดยมีคุณนภา สีแก้วและคุณนิตยา เมืองแก้ว เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา 4. บริษัทสหชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 1 คน คือ นายอาณัติ หมาดโหยด ตำแหน่งพนักงานงานชิปปิ้ง โดยมีคุณอูมูไอมัน อารง เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการฝึกสหกิจฯ 5. บริษัททองสินโลจิสติกส์จำกัด จำนวน 2 คนคือ นางสาวอริศรา มะรอแมและนางสาวสุไมยะห์ หะมะ ตำแหน่งฝ่ายจ้าหน้าที่โลจิสติกส์และฝ่ายคลังสินค้า โดยมีคุณวิทยา มนนุมาตย์ เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทั้งสองคน

 

 

 

 

แกลเลอรี่