หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัโครงการพัฒนาทักษะและสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านภาษา/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (งานยุทธศาสตร์) กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาหรือไอซีที ให้นักศึกษา (บร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัโครงการพัฒนาทักษะและสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านภาษา/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (งานยุทธศาสตร์) กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาหรือไอซีที ให้นักศึกษา (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) ในหัวข้อ "Google Apps for Education เเละ Google My Business" สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีทักษะและความสามารถ ด้านภาษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้รับเกียรติจากคุณโซฟีนา ลาเม็ง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-404 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่