หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวคอดีเยาะ สาเมาะ และนางสาวนูรีฮัน ตีมุง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 15

นางสาวคอดีเยาะ สาเมาะ และนางสาวนูรีฮัน ตีมุง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 15 วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นจากท้องถิ่นผ่านเยาวชนเหล่านี้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาและเป็นองค์ความรู้ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไปได้ ระหว่างวันที่ 15-28 มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วยการฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกระทรวงฯ และหน่วยงานต่าง ๆ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และการศึกษาดูงานในต่างจังหวัด

แกลเลอรี่