หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 18-19 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะภาษามลายูเชิงธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ อาจารย์สอนภาษามลายู โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง ยะลา

วันที่ 18-19 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะภาษามลายูเชิงธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ อาจารย์สอนภาษามลายู โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง ยะลา การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะมลายูเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ณ ห้อง 23-905 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่