หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 17 มกราคม 2563 อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ และอาจารย์สุไลยา กุวิง อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่

วันที่ 17 มกราคม 2563 อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ และอาจารย์สุไลยา กุวิง อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 3 คน คือ 1. นางสาวนูรีตา เจ๊ะฮะ 2. นางสาวนูรีฮัน วอมะ และ 3. นางสาวมาดีย๊ะ ปะจิ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ซึ่งนักศึกษาได้รับการฝึกในตำแหน่งฝ่ายทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ฝ่ายผู้กำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีคุณนางสาวศศิธร เจะมะอ๊ะ เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทั้งสามคน

แกลเลอรี่