หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 16 มกราคม 2563 อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ และอาจารย์สุไลยา กุวิง อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 16 มกราคม 2563 อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ และอาจารย์สุไลยา กุวิง อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 2 คน คือ นางสาวมาเรียณี สะมะแอ และนายอารูดิน ดือราแม ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งนักศึกษาได้รับการฝึกในตำแหน่งงานของนี่ งานคดี การคลังและของตกค้างและฝ่ายควบคุมและตรวจศุลกากร โดยมีคุณอุทัยรัตน์ แก้วรักษาเป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำแนะนำการปฏิบัติสหกิจฯ ในครั้งนี้

แกลเลอรี่