หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 15 มกราคม 2563 อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ และอาจารย์สุไลยา กุวิง อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต

วันที่ 15 มกราคม 2563 อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ และอาจารย์สุไลยา กุวิง อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 2 คน คือ นางสาวพารีดะห์ สาแม และนางสาวสูไรยา ดอเลาะ ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต ซึ่งนักศึกษาได้รับการฝึกในตำแหน่งงานธุรการและสารบรรณซึ่งมีรายละเอียดคือ ลงรับหนังสือเข้าหน่วยงานลงทะเบียนส่งหนังสือออก และงานคดี ของกลางและของตกค้างรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย คือ ลงรายละเอียดแฟ้มคดี ในสารระบบ ตรวจนับของกลางที่จับกุมได้ (ของหนีภาษี) ที่หน่วยงานภายนอกนำมาส่งที่ด่านฯ และยังได้เรียนรู้กระบวนการในการทำงานบนเรือ โดยมีคุณสุขใจ ห้วยหงส์ทอง เป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำแนะนำการปฏิบัติสหกิจฯ ในครั้งนี้

แกลเลอรี่