หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ และอาจารย์สุไลยา กุวิง อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ สำนักงานพาณิชย์ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ และอาจารย์สุไลยา กุวิง อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ สำนักงานพาณิชย์ภูเก็ต จำนวน 2 คน คือ นางสาวนุรอีมาน ดาเล็งและนางสาวอาวาตี มูเซะ ซึ่งนักศึกษาได้รับการฝึกในตำแหน่งกลุ่มทะเบียนและอำนวยความสะดวกทางการค้าและกลุ่มยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน โดยมีคุณอรรควัฒน์ ศรีไวยพราหมณ์และคุณธันยธรณ์ เสนีย์ เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทั้งสองคน

แกลเลอรี่