หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ผ่านการสอบแข่งขันเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 15 – 28 ม กราคม 2563

แกลเลอรี่