หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่องพัฒนาเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้า-ส่งออกขั้นต้น

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด