หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่องพัฒนาเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด