หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาหรือไอซีทีให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด