หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

นายอาณัติ หมาดโหยด นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่4 ฝึกสหกิจศึกษาธุรกิจ ณ บริษัทสหชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายอาณัติ หมาดโหยด นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่4 ฝึกสหกิจศึกษาธุรกิจ ณ บริษัทสหชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฝึกในตำแหน่งพนักงานงานชิปปิ้ง โดยมีคุณอูมูไอมัน อารง เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการฝึกสหกิจฯ

 

แกลเลอรี่