หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ขอขอบคุณทางสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดกระบี่มากๆ ที่ให้โอกาสนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ขอขอบคุณทางสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดกระบี่มากๆ ที่ให้โอกาสนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

แกลเลอรี่