หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

นายอารีฟีน สามูดิง และนางสาวตูแวฮูดา นินาวา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ฝึกสหกิจฯ ณ สำนักงานพาณิชย์ สงขลา สาขาหาดใหญ่ 1

นายอารีฟีน สามูดิง และนางสาวตูแวฮูดา นินาวา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ฝึกสหกิจฯ ณ สำนักงานพาณิชย์ สงขลา สาขาหาดใหญ่ 1 ฝึกในตำแหน่งการจดทะเบียนนิติบุคคล และกลุ่มงานทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ตำแหน่งงาน การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โดยมีคุณนภา สีแก้วและคุณนิตยา เมืองแก้ว เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทั้งสองคน

แกลเลอรี่