หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ค่ายการเรียนรู้ FMS SEED CAMP Business and Communication Arts Innovation "ค่ายพัฒนานวัตกรรมบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์"

วันที่ 13 – 14  พ.ย. 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จัดค่ายการเรียนรู้ FMS SEED CAMP Business and Communication Arts Innovation  "ค่ายพัฒนานวัตกรรมบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาการจัดการมาให้ความรู้และแนวคิดกับนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนานาวัตกรรม ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่