สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อง พัฒนาเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ขั้นสูง "Advance English for Import-Export" ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่อง พัฒนาเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ขั้นสูง "Advance English for Import-Export" ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิวัฒน์ สกูลหรัง เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 23-902 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่