สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาธุรกิจ (ระดับสาขาฯ)

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาธุรกิจ (ระดับสาขาฯ) โดยมีอาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ให้โอวาทพร้อมทั้งชี้แจงเอกสารประกอบ เพื่อออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาธุรกิจ แก่นักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาธุรกิจในภาคเรียนที่ 2/2562  ณ ห้อง หลิว เลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่