สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ โดยมีอาจารย์ลาวัณย์  พงษ์สุวรรณศิริประธานหลักสูตรฯ ให้โอวาสเรื่องการเตรียมตัวสอบในภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพธงชาติ ชักธง ร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้องพร้อมเพรียงกัน

แกลเลอรี่