สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการสัมมนา ในหัวข้อ “Product (ปัง) Service (เลิศ) สู่ตลาดธุรกิจต่างประเทศ”

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.นันทรัตน์  นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ “Product (ปัง) Service (เลิศ) สู่ตลาดธุรกิจต่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ว่าที่ร้อยตรี เจตน์ มามะ ประธานกรรมการบริษัท ซันโฟรเซ่น ฟรุ๊ต จำกัด นักธุรกิจทุเรียนแปรรูปที่สร้างรายได้ 125 ล้านบาทต่อปี และวิทยากรร่วมกำนันประเสริฐ อาแว และคุณอาดือนัน เจะอุบง โดยให้แง่คิดและแชร์ประสบการณ์ในการวางเป้าหมายในชีวิตต่อการเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ ผลจากการเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ในการวางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนการแก้ปัญหา กระบวนการส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ กระบวนการวิเคราะห์ทางธุรกิจจากผู้ประกอบการจริง จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   ซึ่งโครงการสัมมนาฯ บูรณาการในรายวิชา 3161414 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ห้องนังกา ชั้น3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่