สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ถอดบทเรียนผลการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย

ถอดบทเรียนผลการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาแลกเปลี่ยนในอนาคตวันนี้ (25 กันยายน 2562) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานจัดการศึกษา ประชุมติดตามและถอดบทเรียนผลการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้ประสบการณ์และมีการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ โดยคณะวิทยาการจัดการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศจำนวน 20 คนณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่