สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าประชุมเพื่อกลั่นกรองหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563

วันนี้ (24 กันยายน 2562) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าประชุมเพื่อกลั่นกรองหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ผลการประชุม พบว่า คณะกรรมกรรมกลั่นกรองผ่านความเห็นชอบให้หลักสูตรนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคาร20 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แกลเลอรี่