หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี4 และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี3

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี4
และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี3
ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. (ตรงเวลานะคะ)
ประตูปิดเวลา 12.55 น.

แกลเลอรี่