หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศให้นักศึกษา 4 ปีปกติ รหัส 59 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาธุรกิจประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศให้นักศึกษา 4 ปีปกติ รหัส 59  และนักศึกษา 4 ปี(เทียบโอน) รหัส 61 (สาขาบัญชี) เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาธุรกิจประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.45 น. ประตูปิดเวลา 13.00 น. (นำบัตรนักศึกษามาเพื่อแสกนบาร์โค๊ต)

แกลเลอรี่