หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ภารกิจ

1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน และสามารถสร้างโอกาสการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
2.มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความสํานึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม 
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาท้องถิ่นตามมาตรฐานสากล 
4.มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
5.มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานและเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นใน สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู รวมทั้งมีความใฝ่รู้ตื่นตัวในข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาตนเอง หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น