หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้ประสบการณ์และมีการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พบปะให้กำลังใจนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้ประสบการณ์และมีการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 20 คน ณ ห้องซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่