สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่4 (4 ปี ภาคปกติ ) เข้าร่วมรับฟังการประกวดแผนธุรกิจ ภายใต้ธีม "ปลุกปั้นนวัตกรรมของท้องถิ่น " ในงาน มรย.วิชาการ 62

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ ภายใต้ธีม "ปลุกปั้นนวัตกรรมของท้องถิ่น " ในงาน มรย.วิชาการ 62 เพื่อส่งเสริมในการเขียนแผนธุรกิจและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมท้องถิ่น ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

แกลเลอรี่