คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี2562

1. กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ