หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

น้องๆ ที่สนใจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศยังสมัครกันได้นะคะ

น้องๆ ที่สนใจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศยังสมัครกันได้นะคะ

http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=572&fbclid=IwAR3SYD9RSho6XEiKtXYhFZeenlyiTj2nzQscR0OczVC1eff_nPYkebaV5I4