หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศขอแสดงความยินดีกับนางสาวมูรณี อาบู บัณฑิตจากสาขาของเรา ที่ได้รับงานในตำแหน่งฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ของบริษัทแหลมทองรังนกไทย จ.ปัตตานี

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศขอแสดงความยินดีกับนางสาวมูรณี อาบู บัณฑิตจากสาขาของเรา ที่ได้รับงานในตำแหน่งฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ของบริษัทแหลมทองรังนกไทย จ.ปัตตานี เมื่อครั้งนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ปี4 ได้มีโอกาส WILL ณ สถานประกอบการแห่งนี้ และได้ฝึกสหกิจศึกษาที่นี้เช่นกัน ทำให้ผู้บริหารมองเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา จึงเชิญร่วมงานในตำแหน่งฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ ทำให้นักศึกษามีงานทำตามวิชาชีพที่ร่ำเรียนมา

แกลเลอรี่