หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัล Best Project ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัล Best Project ประจำปีการศึกษา 2560 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่านผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์

แกลเลอรี่